Tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19