Thông báo số 947/TB-YTKV ngày 15/07/2021 về việc tạm dừng tiếp công dân thường xuyên tại Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh

Thông báo số 947/TB-YTKV ngày 15/07/2021 về việc tạm dừng tiếp công dân thường xuyên tại Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh