Nghị quyết số 08 - NQ/TU Nghị quyết Hội Nghị lần thứ ba ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025

Nghị quyết số 08 - NQ/TU Nghị quyết Hội Nghị lần thứ ba ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025