Kết luận số 41-KL/TU ngày 11/07/2021 của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Kết luận số 41-KL/TU ngày 11/07/2021 của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa