Kế hoạch tuyên truyền luật, Nghị quyết

Kế hoạch tuyên truyền luật, Nghị quyết