Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 là 1 hoạt động đầy ý nghĩa, giúp chúng ta hiểu biết nhiều hơn về công nghệ thông tin, gắn kết mọi người với nhau qua những trang sách, trang web...Chúng ta nên phát huy những giá trị văn hóa ý nghĩa này.