Công văn 1768/UBND-VX ngày 12/07/2021 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Công văn 1768/UBND-VX ngày 12/07/2021 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện