Công khai mã QR Code của trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Công khai mã QR Code của trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa