Cho bé yêu

Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT ngày 05/11/2021 Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

Cho bé yêu
Thông tư  30/2021/TT-BGDĐT ngày 05/11/2021 Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở ...

Niêm yết kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021

Công điện số 08/CĐ-CTUBND ngày 24/8/2021 về việc tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới

Kế hoạch số 1063/KH-BYT ngày 16/07/2021 về việc truyền thông chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022

Kế hoạch số 20/KH-MNHP ngày 03/8/2021 về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021

Công văn số 407/PGDĐT-TH ngày 02/08/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Vĩnh về việc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh

Công khai mã QR Code của trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Công văn số 383/PGDĐT ngày 20/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Vĩnh về việc tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp đaiị đoàn kết dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 - 2022

Thông báo số 947/TB-YTKV ngày 15/07/2021 về việc tạm dừng tiếp công dân thường xuyên tại Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh

Kết luận số 41-KL/TU ngày 11/07/2021 của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Công văn 1768/UBND-VX ngày 12/07/2021 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Kết luận số 07/KL/TW - Kết luận của Bộ chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Cho bé yêu

Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT ngày 05/11/2021 Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

Cho bé yêu
Thông tư  30/2021/TT-BGDĐT ngày 05/11/2021 Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở ...

Niêm yết kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021

Công điện số 08/CĐ-CTUBND ngày 24/8/2021 về việc tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới

Kế hoạch số 1063/KH-BYT ngày 16/07/2021 về việc truyền thông chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022

Kế hoạch số 20/KH-MNHP ngày 03/8/2021 về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021

Công văn số 407/PGDĐT-TH ngày 02/08/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Vĩnh về việc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh

Công khai mã QR Code của trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Công văn số 383/PGDĐT ngày 20/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Vĩnh về việc tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp đaiị đoàn kết dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 - 2022

Thông báo số 947/TB-YTKV ngày 15/07/2021 về việc tạm dừng tiếp công dân thường xuyên tại Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh

Kết luận số 41-KL/TU ngày 11/07/2021 của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Công văn 1768/UBND-VX ngày 12/07/2021 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Kết luận số 07/KL/TW - Kết luận của Bộ chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Cho cha mẹ

Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT ngày 05/11/2021 Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

Cho cha mẹ
Thông tư  30/2021/TT-BGDĐT ngày 05/11/2021 Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở ...

Niêm yết kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021

Công điện số 08/CĐ-CTUBND ngày 24/8/2021 về việc tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới

Kế hoạch số 1063/KH-BYT ngày 16/07/2021 về việc truyền thông chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022

Kế hoạch số 20/KH-MNHP ngày 03/8/2021 về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021

Công văn số 407/PGDĐT-TH ngày 02/08/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Vĩnh về việc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh

Công khai mã QR Code của trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Công văn số 383/PGDĐT ngày 20/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Vĩnh về việc tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp đaiị đoàn kết dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 - 2022

Thông báo số 947/TB-YTKV ngày 15/07/2021 về việc tạm dừng tiếp công dân thường xuyên tại Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh

Kết luận số 41-KL/TU ngày 11/07/2021 của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Công văn 1768/UBND-VX ngày 12/07/2021 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Kết luận số 07/KL/TW - Kết luận của Bộ chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Cho bé yêu

Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT ngày 05/11/2021 Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

Cho bé yêu
Thông tư  30/2021/TT-BGDĐT ngày 05/11/2021 Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở ...

Niêm yết kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021

Công điện số 08/CĐ-CTUBND ngày 24/8/2021 về việc tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới

Kế hoạch số 1063/KH-BYT ngày 16/07/2021 về việc truyền thông chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022

Kế hoạch số 20/KH-MNHP ngày 03/8/2021 về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021

Công văn số 407/PGDĐT-TH ngày 02/08/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Vĩnh về việc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh

Công khai mã QR Code của trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Công văn số 383/PGDĐT ngày 20/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Vĩnh về việc tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp đaiị đoàn kết dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 - 2022

Thông báo số 947/TB-YTKV ngày 15/07/2021 về việc tạm dừng tiếp công dân thường xuyên tại Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh

Kết luận số 41-KL/TU ngày 11/07/2021 của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Công văn 1768/UBND-VX ngày 12/07/2021 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Kết luận số 07/KL/TW - Kết luận của Bộ chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Thông báo
Bản đồ
Video
Đang chờ cập nhật
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 1
Tháng trước : 136